การใช้ประโยชน์จากลำต้นปาล์มน้ำมันผุเป็นวัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชา

ผู้แต่ง

  • ชมดาว ขำจริง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • อภิรักษ์ ตะโจคง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสำคัญ:

ลำต้นปาล์มน้ำมันผุ, กัญชา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากลำต้นปาล์มน้ำมันผุเป็นวัสดุเพาะต้นกล้ากัญชา วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ประกอบด้วย 6 ทรีทเมนต์ คือ 1) พีทมอส 2) ลำต้นปาล์มน้ำมันผุ 3) ขุยมะพร้าว : พีทมอส อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร 4) ลำต้นปาล์มน้ำมันผุ : พีทมอส อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร 5) ขุยมะพร้าว : ลำต้นปาล์มน้ำมันผุ อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร และ 6) ลำต้นปาล์มน้ำมันผุ : พีทมอส อัตราส่วน 2 : 1 โดยปริมาตร ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า เมล็ดกัญชาที่เพาะด้วยพีทมอส และลำต้นปาล์มน้ำมันผุ : พีทมอส อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุด 66.50 และ 59.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จำนวนวันที่เมล็ดสามารถงอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน 4.25 วัน ดัชนีการงอก 14.73 และ 13.24 ตามลำดับ และมีความสูงของต้นกล้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.48 และ 6.63 เซนติเมตร ตามลำดับ

References

กระทรวงสาธารณสุข. 2565. กัญชาทางการแพทย์. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://www.medcannabis.go.th/video. (29 สิงหาคม 2565).

จวงจันทร์ ดวงพัตรา และสำราญ สาราบรรณ์. 2532. ศึกษาผลของธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพวกเมล็ดโต. หน้า 468-475 ใน: การสัมมนา เรื่อง งานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 7. ชลบุรี.

เชิดชู อริยศรีวัฒนา. ม.ม.ป. กัญชาทางการแพทย์. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://www.wongkarnpat.com/viewpat.php?id=2972&fbclid=IwAR3cZ9W2ZWEdxQjiFzngU4Mj1bUMAyEZf32WxqsoUggemPzNrvmCMJ6Qeg. (29 สิงหาคม 2565).

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล. 2565. ปลูกกัญชาขายได้ไหม เปิด 3 เงื่อนไขการปลูกหลังกัญชาถูกกฎหมาย 2565. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://www.thansettakij.com/general-news/528690. (29 สิงหาคม 2565).

ยงยุทธ โอสถสภา. 2558. ธาตุอาหารพืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 548 หน้า

วรัญญา นันตาแก้ว. 2562. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมนำกัญชาที่ปลูกผลิตยาแพทย์แผนไทย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191029173607049. (18 เมษายน 2566).

สวนครัว. 2561. พีทมอส (PEAT MOSS) คืออะไร และมีวิธีใช้อย่างไร. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://www.suankrua.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7/1383-autosave-v1/. (29 สิงหาคม 2565).

หนึ่ง เตียอำรุง, นันทกร บุญเกิด และพรรณลดา ติตตะบุตร. 2564. การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชา (Marijuana). รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 60 หน้า.

Anil, V.S. and K.S. Rao. 2001. Calcium-mediated signal transduction in plants: a perspective on the role of Ca2+ and CDPKs during early plant development. Journal of Plant Physiology 158: 1237-1256.

AOSA. 1983. Seed Vigor Testing Handbook. Contribution No. 32. Association of Official Seed Analysts. Lincon, NE., U.S.A. 88 p

Brady, N.C. 1990. The Nature and Properties of Soils. Macmillan, London. 621 p.

Bush, D.S. 1995. Calcium regulation in plant cells and its role in signaling. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 46: 95-122.

ISTA. 2013. International Rules for Seed Testing : Rule 2013, International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland. Seed Sci. and Technol.26(5): 1055-1063.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ