พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์

ผู้แต่ง

  • เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • มธุรดา กีฬา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ธัชกร ดวงตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ภัทราพร ภุมรินทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

การตัดสินใจซื้อ, พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์ ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงานของรัฐ โดยส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท ในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ลูกค้าเกือบทั้งหมดรู้จักผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ และเคยซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อส่วนใหญ่ คือ กระเป๋า รองลงมา คือ หมวก สำหรับวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อนำมาใช้เอง โดยมีมูลค่าการซื้อต่อครั้งต่ำกว่า 500 บาท สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคงทนของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สำหรับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

References

พัชราภรณ์ พร่องพรมราช. 2559. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 81 หน้า.

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์. (การศึกษา ค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ. 61 หน้า.

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม. การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 72 หน้า.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2550. พฤติกรรมผู้บริโภค. ธีระฟิล์ม, กรุงเทพฯ. 366 หน้า.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ