การใช้ระบบการประมวลแบบก้อนเมฆเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อย ของพื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาล

ผู้แต่ง

  • กุมุท สังขศิลา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

การประมวลแบบก้อนเมฆ, การเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อย, พื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้ระบบการประมวลผลบนก้อนเมฆหรือระบบคลาวด์ เพื่อจัดเก็บและประมวลผลการสำรวจโรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ ได้แก่ ตัวหนอนและไข่ของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอลายจุดใหญ่ หนอนกอสีชมพู หนอนกอสีขาว และหนอนกอลายแถบแดง ส่วนโรคศัตรูอ้อยโรงงานน้ำตาลจะให้ความสำคัญกับโรคใบขาว โรคแส้ดำ และโรคใบลวก เป็นต้น ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง การดำเนินงานประกอบด้วยงานที่สำคัญ 3 ลักษณะ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การจัดเก็บข้อมูลสำรวจโดยตรงจากแปลงสำรวจ และการประมวลการสำรวจโรคและแมลง พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใช้ระบบคลาวด์ที่เช่าในลักษณะการบริการด้านเเพลตฟอร์มและดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการสำรวจโรคและแมลงในลักษณะของตารางข้อมูล แต่ละเรคคอร์ดใช้จัดเก็บข้อมูลผลการสำรวจจากแปลงปลูกอ้อยหนึ่งๆ  และที่ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่ได้บันทึกข้อมูลผลการสำรวจจากแปลงปลูกอ้อยไว้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในแปลงได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเลียนแบบแบบฟอร์มกระดาษที่ใช้บันทึกผลสำรวจ จากนั้นเก็บข้อมูลในลักษณะไฟล์ข้อมูล นักสำรวจโรคและแมลงจะดำเนินการในส่วนนี้ รวมทั้งเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อนำข้อมูลที่สำรวจได้จัดเก็บในตารางข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับการประมวลผลการสำรวจโรคและแมลงใช้สถิติบรรยายเป็นหลัก ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นตัวประมวลผล พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลสำรวจโรคแมลงตามช่วงเวลาที่สนใจเพื่อประมวลผล ผลการศึกษาพบว่าระบบมีความเสถียรทั้งการสำรวจข้อมูลในแปลง การจัดส่งข้อมูลจัดเก็บบนคลาวด์ และการประมวลผลการสำรวจ การประยุกต์ระบบคลาวด์ในลักษณะนี้ต้องการการเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายและระบบอินเตอร์เน็ต ข้อดีของการประยุกต์ในลักษณะนี้คือการสำรวจที่แปลงปลูกใดที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์ก็ยังสามารถสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้จนแล้วเสร็จ จากนั้นเมื่อตรวจพบสัญญาณอินเตอร์เน็ตในภายหลังก็สามารถจัดส่งข้อมูลการสำรวจจัดเก็บบนคลาวด์ได้ ในเนื้อหาแสดงลักษณะหน้าต่างของแอปพลิเคชันที่ใช้จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล การเพิ่มชนิดของโรคและแมลงที่ต้องการสำรวจและประมวลผลสามารถทำได้โดยง่าย

References

กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย. มปป. การจัดการโรคและแมลงศัตรูอ้อย, หน้า 43-54. ใน คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. 2551. คู่มือการเลือกใช้ Cloud computing. สำนักส่งแสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร . เว็ปไซต์ https://www.iok2u.com/index.php/news/e-booka/702-e-book-cloud-computing

คะนอง เรียนหม่อม, ประภาส เหรียญเจริญ, เฉลิมศักดิ์ กุมาร, อนุสรณ์ สืบเหล็ก, วัชรพันธ์ โต๊ะมุข, และ วรทรรศน์ สหัสธรรมรังษี. 2562. การดำเนินงานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย. หน้า 273-298. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการฝ่ายไร่ 3 โรงงาน ประจำปี 2562. 13-14 กันยายน 2562. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ. นครสวรรค์.

นิวัต สุ่มประดิษฐ์, เอกรัตน์ เก่งวิทยา และ จำนงค์ รอดนิล. 2562. รายงานการสำรวจโรคและแมลงศัตรูอ้อย ฤดูการผลิตปี 62/63 หน้า 264-272. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการฝ่ายไร่ 3 โรงงาน ประจำปี 2562. 13-14 กันยายน 2562. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ. นครสวรรค์.

ธวัช หะหมาน. 2559. คู่มือการวินิจฉัยโรคอ้อย. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย. 143 หน้า.

Coles, C. 2020. 11 Advantages of cloud computing and how your BUSINESS can benefit from them. สืบค้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563. Home page https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/11-advantages-of-cloud-computing-and-how-your-business-can-benefit-from-them/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์