ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์