การเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • คณนันท์กมล จันทรเหมวัต ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • รพี ดอกไม้เทศ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

ปุ๋ยเคมี, การเลือกซื้อ, ปัจจัยทางการตลาด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 47 ราย ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกซื้อปุ๋ยเคมีจากร้านขายอุปกรณ์การเกษตร/เคมีเกษตร ส่วนใหญ่มีการซื้อปุ๋ยเคมี 1 ครั้งต่อฤดูกาลเพาะปลูก เลือกซื้อปุ๋ยเคมีตรากระต่ายเพราะมีคุณภาพและซื้อด้วยความเคยชิน ส่วนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร เกษตรกรให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาและช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรให้ความสำคัญในการเลือกซื้อจากปัจจัยด้านราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนั้น จึงควรกำหนดราคาที่ใกล้เคียงกับยี่ห้ออื่น รวมทั้งการวางขายควรที่จะให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการซื้อ และควรกำหนดช่องทางในการโฆษณาให้เหมาะสมกับเกษตรกรเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

References

กชวรรณ ทาแก้วน้อย และอารีรัตน์ ภูธรรมะ. 2560. ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 12(39) (มกราคม – มีนาคม): 13-24.

มารีนา มาหมื่น, ยุทธนา ธรรมเจริญ และศิริชัย พงษ์วิชัย. 2557. พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร. วารสารการจัดการสมัยใหม่ 12(1) (มกราคม – มิถุนายน): 90-97.

วิภา ดวงจินดาและ พิชัย ทองดีเลิศ. 2558. การซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3)(พิเศษ): 45-48.

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย. 2558. สมาชิกสามัญ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.thaifert.com/member.php (1 ตุลาคม 2559)

สวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม. 2559. ปัญหาเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยเคมี. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.kasetkawna.com/article. (1 ตุลาคม 2559)

สุนทร ฉลาดกิจศิริกุล. 2554. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางการตลาดปุ๋ยเคมีในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.112หน้า.

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2558. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95/TH-TH.( 20 กันยายน 2559)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์