ความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • สุดารัตน์ พงษ์แขก ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วรรณภรณ์ สง่ากชกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
  • คนึงรัตน์ คํามณี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

กล้วยน้ำว้า, ผลิตภัณฑ์แปรรูป, ความสำเร็จ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าไทย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีตลาดรองรับสินค้า ส่วนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ที่สำคัญมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินทุน ด้านวัตถุดิบ และด้านการตลาด ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุดิบจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี หรือการเพิ่มจากแหล่งภายนอกทั้งในรูปการกู้ยืมเงิน และการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งทางการค้าได้ง่าย ดังนั้นควรพัฒนาการส่งเสริมการขาย และขยายตลาดรองรับสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ซึ่งผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย

References

เบญจมาศ ศิลาย้อย. 2548ก. การแปรรูปกล้วย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล. http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=6&page=t30-6-infodetail01.html. (6 เมษายน 2561).

เบญจมาศ ศิลาย้อย. 2548ข. ประวัติของกล้วย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล. http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=6&page=t30-6-infodetail01.html. (7 กันยายน 2560).

พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. 2558. ตลาด Snack ไทย ศึกขับเคี่ยวของขนมขบเคี้ยว. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล. http://www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=649. (7 กันยายน 2560).

พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง คนึงรัตน์ คำมณี จิรัฐินาฏ ถังเงิน และสุเมธ ชัยไธสง. 2562. การจัดการความรู้ท้องถิ่นขนมไทยและอาหารว่างจากข้าวในตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ 2 (3): 54 – 64.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์. 2557. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร (พิมพ์ครั้งที่2). นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช. 2546. การบริหารการตลาดยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.

เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์. 2557. ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science) 20 (2.1): 44-59.

อนิวัช แก้วจำานงค์ อรจันทร์ ศิริโชติ ณฌา ขวัญมณี บุษกร ถาวรประดิษฐ์ ศรัณยา อิสรรักษ์ และศิรดา นวลประดิษฐ์. 2553. เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา.

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร. 2561. ตลาดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล. http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=176. (28 มีนาคม 2561).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์