การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้แต่ง

  • หลาวคำ การจาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • วีรศักดิ์ เหมือนฟู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ศิริกรณ์ กันขัติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.619

คำสำคัญ:

แอปพลิเคชัน, การศึกษาอิสระ, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแอปพลิเคชันค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้วิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน จากนักศึกษา 81 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน จากนักศึกษา 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชันการค้นหาผลงานศึกษาอิสระ บนระบบแอนดรอยด์ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพภาพการทำงานของแอปพลิเคชันประเมินโดยงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ผลผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น สามารถประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพมีค่าดัชนีความ สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 สามารถค้นหาผลงานการศึกษาอิสระบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันการค้นหาผลงานศึกษาอิสระบนระบบแอนดรอยด์ วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสามารถประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 และโดยมีส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.22

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-20

How to Cite

การจาย ห., เหมือนฟู ว., & กันขัติ์ ศ. . (2023). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(5), 8–21. https://doi.org/10.57260/stc.2023.619