อุบัติการณ์ของเชื้อราก่อโรคในแมลง Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae และแมลงศัตรูข้าว ในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • รุ่งเกียรติ แก้วเพชร สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คนึงรัตน์ คำมณี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • สิรินภา คงเจริญ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

Beauveria bassiana, การควบคุมทางชีวภาพ, Metarhizium anisopliae, นาข้าว, การสำรวจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ค้นหาการอุบัติของเชื้อราก่อโรคในแมลง (EPF) ได้แก่ Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae และแมลงศัตรูพืชในนาข้าวที่จังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย จากการสำรวจและเก็บตัวอย่าง พบว่ามีแมลงศัตรูพืชสำคัญในอันดับ Lepidoptera จำนวน 0.01–0.58 ตัวต่อพื้นที่สำรวจ ตัวอ่อนของแมลงวงศ์ Pyralid ประกอบด้วย หนอนกอสีครีม (Schoenobis bipunctifer) และ หนอนห่อใบข้าว (Cnapholochrocis medinalis)  พบแมลงที่ตายจากการเข้าทำลายของ B. bassiana หรือ M. anisopliae ได้แก่ เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว (Nephotettix virescen) และสมาชิกอื่นในอันดับ Hemiptera ประกอบด้วย เพลี้ยจักจั่น สมาชิกในอันดับ Coleoptera Lepidoptera และ Diptera การคัดแยกและจัดจำแนกเชื้อรา B. bassiana พบว่ามันมีลักษณะโคโลนีสีขาว เส้นใยแบบมีหลายเซลล์ (filamentous) มีผนังเซลล์ชัดเจน ภายใต้สภาวะเดียวกันในห้องปฏิบัติการ M. anisopliae มีเส้นใยสีใสจนถึงสีเขียวที่เกิดจากการสร้างก้านชูสปอร์สั้นที่อัดตัวกันแบบ sporodochium รูปห่วงโซ่ที่ผลิตขึ้นจากฐานถูกยึดติดในคอลัมน์ทรงกระบอก (phialospores) มีปลายมน และมีสีเขียว

References

Ali, S., I. Demir, M. H.F. Richard, A. Humber and Z. Demirbag. 2010. Isolation and characterization of entomopathogenic fungi from hazelnut-growing region of Turkey. BioControl 55: 279–297.

Altre, J.A., J.D. Vandenberg and F.A. Cantone. 1999. Pathogenicity of Paecilomyces fumosoroseus isolates to diamondback moth, Plutella xylostella: correlation with spore size, germination speed, and attachment to cuticle. Journal of Invertebrate Pathology 73: 332 - 338.

Barrion, A.T. and J.A. Litsinger. 2010. Taxonomy of rice insect pests and their arthropod parasites and predators. New Delhi India. 700 p.

DeBach, P. and D. Rosen. 1991. Biological Control by Natural Enemies. Cambridge University Press. New York. 440 p.

DeFaria, M.R. and S.P. Wraight. 2007. Mycoinsecticides and Mycoacaricides: A comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biological Control, 43(3): 237–256.

Feng, M., T.J. Poprawski and G. Khachatourians. 1994. Production, formulation and application of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Biocontrol Science and Technology 4: 3-34.

Ferron, P. 1981. Pest control by the fungi Beauveria and Metarhizium, pp. 465-482. In Burges, H.D. (Ed.), Microbial Control of Pests and Plant Diseases 1970 - 1980. Academic Press, New York.

Goettel, M.S., and G.D. Inglis. 1997. Fungi: Hyphomycetes, pp.213-249. In Lacey, L. (Ed.), Manual of techniques in Insect Pathology. Academic Press, San Diego, CA.

Goral, V.M. 1978. Effect of cultivation conditions on the entomopathogenic properties of muscardine fungi. In “Proceedings of the First Joint US/USSR Conference on the Production, Selection and Standardization of Entomopathogenic Fungi of the US/ USSR Joint Working Group on the Production of Substances by Microbiological Means”. Conf. Riga, Latvia SSR, May 20 - 21, 1978. pp. 217-228.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-14

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์