รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรและความต้องการในการพัฒนา การผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • รพี ดอกไม้เทศ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

รูปแบบการส่งเสริมการเกษตร, การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง, การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง, ความต้องการในการพัฒนา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรที่เกษตรกรได้รับในการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาความต้องการในการที่จะพัฒนาการปลูกหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากผู้นำ หรือเกษตรกรผู้นำในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปให้ความรู้บ้าง แต่ไม่มากนัก ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นของการใช้สื่อในการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับสื่อผ่านทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด ในส่วนของความต้องการในการพัฒนาการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงมากที่สุด โดยเกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่และผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าไปส่งเสริมและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูก และการดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งรวมทั้งความต้องการในการหาพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในพื้นที่

References

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร: หน่อไม้ฝรั่ง. (Online), 14 กุมภาพันธ์ 2557. http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export_result.php

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม. (2557). การปลูกหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทย. (Online), 17 กุมภาพันธ์ 2557. http://mueang.nakhonpathom.doae.go.th/2007/biography.html

เชิดพงษ์ ขีระจิตต์. (2560). การใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนนทบุรี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-13

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์