ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย