ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์