เกี่ยวกับวารสาร

กำหนดการออกเผยแพร่       :     

วารสารกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 4 เดือน/ปี 

ตีพิมพ์ฉบับละไม่น้อยกว่า 7 เรื่อง  ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. สาขาพืชไร่นา

2.สาขาพืชสวน

3.สาขาปฐพีวิทยา

4.สาขาโรคพืช

5.สาขากีฎวิทยา

6.สาขาสัตวศาสตร์

7.สาขาเกษตรกลวิธาน

8.สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

9.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ คณาจารย์ นิสิต  นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

กองบรรณาธิการวารสาร   ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าทำเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกขั้นตอน (Processing fees and/or Article Page) จากผู้นิพนธ์บทความ

Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

2023-09-22

ตามทีวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชื่อภาษาอังกฤษตรงกับชื่อปัจจุบันตามรายละเอียดดังนี้

เลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม)

๑. ชื่อภาษาไทย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

๒. ชื่อภาษาอังกฤษ  Warasan Wittayasat Kaset Lae Kan Chatkan

๓. เลข E-ISSN  2697-5378

เลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่)

  • ชื่อภาษาไทย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ Journal of Agricultural Science and Management
  • E-ISSN 2985-1904

ทั้งนี้ตั้งแต่วารสารปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ชเนษฎ์ ม้าลำพอง)

บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

Read more about แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-11-09

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

ดูทุกฉบับ